Zadzwoń do nas tel. +48 22 331 05 03

Baner_Kalorymetria_v3
2Baner_RWD
CerebAir

przełomowy moduł pomiaru EEG

Baner_SOR
previous arrow
next arrow

SIEDZIBA GŁÓWNA:
DIAGNOS Sp. z .o.o.
z siedzibą w Warszawie
ul. Łączyny 4
02-820 Warszawa

e-mail: sekretariat@diagnos.pl

tel. +48 22 331 05 03

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO do formularza kontaktowego


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że: 

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest DIAGNOS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łączyny 4, 02-820 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000023018, NIP: 9512013594, REGON: 017313042, dalej zwany ADO. 
  2. Wszelkie pytania na temat danych osobowych przetwarzanych przez ADO możesz kierować na email daneosobowe@diagnos.pl lub tradycyjnie na dres wskazany w pkt. 1. 
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes ADO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, udzielnie odpowiedzi i prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw.

b. jeżeli zapytanie dotyczyło przedstawienia oferty sprzedaży produktów oferowanych przez ADO przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO) tj. do podjęcia działań na żądanie osoby, przed zawarciem umowy, 
c. marketingu bezpośredniego oferty sprzedaży produktów oferowanych przez ADO przetwarzanie danych następuje na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO)  prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie o ofercie ADO.


3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. 2. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.


4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: dostawcom systemów informatycznych i usług IT dla ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy w tym usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności, niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy.


5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy ADO będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie ADO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.


7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej.

Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej.